Home » E Kitap » E-KÜTÜPHANE

E-KÜTÜPHANE

Marx’ın Kapital’inden deprem analizleri
Depremin Toplumsal İlişkileri

Konutun meta olarak piyasa vitrinine çıkmasıyla, arka planındaki tüm bu toplumsal emek/sömürü süreci gözden kaybolur. Şimdi ortada bir meta olarak konut, bir de onu satın almak isteyen müşteriler vardır. Diyelim ki bir işçi, bankadan 10 yıllık konut kredisiyle bir konut almış görünsün. İşçi bu konuta, kendi emekgücünü yeniden üretebileceği bir kullanım değeri olarak ihtiyaç duyuyor ama, konut meta olmaktan çıkmıyor. İşçi 10 yıl boyunca, o meta-konutun fiyatını (içerdiği artı- değer ve bunun içindeki fahiş faiz ve rant paylarıyla birlikte), ücretinin önemli bölümünü buna vererek, hatta belki bunun için fazla mesai yaparak ödemeye devam ediyor. Bu da işçinin 10 yıllık ücretinin yüklü bir kısmı ile meta olarak konut arasında ilişki gibi görünür. Oysa burada da evi satın almaya çalışan işçi ile, işçinin konut borcu nedeniyle onu daha fazla sömüren patronu, ve işçiyi soyan müteahhit, toprak sahibi ve finans sermayesi ile ilişkileri vardır.

583 Downloads

275 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -1

KRİZ ve KİTLE GREVİ
Brezilya, Endonezya, Mısır, Tunus, Nijerya ve Türkiye’de kitle grevi dalgaları 2010-2015

Bu süreçte, bir önceki kriz devresindeki kitle grevi dalgalarının deneyimlerini değerlendirmek özel bir önem taşıyor. 2008-9 krizinden sonra, dünya çapında yanlış biçimde “orta sınıf hareketleri” diye kodlanan sokak/meydan hareketlerine gösterilen ilgi, 2010-2015 döneminde dünyanın bir çok ülkesinde son 35 yılın doruğuna çıkan kitle grevi dalgalarına gösterilmedi. Bir çok ülkede yaşanan kitle grevi dalgaları düpedüz sansürlendi. Türkiye’de bu dönemki dünya çapında yükselen kitle grevi dalgalarının bilgisi, yalnızca Çin, Hindistan, Güney Afrika’daki grev hareketlerine ilişkin bir iki çeviri kitapla sınırlı kaldı. Oysa bu dönemde, Brezilya’dan Endonezya’ya, Mısır’dan Nijerya’ya kadar oldukça güçlü sınıf mücadeleleri deneyimleri yaşandı.

805 Downloads

535 Downloads

479 Downloads

572 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi –2

ŞİLİ’DE SINIF SAVAŞIMLARI ve EKİM İSYANI
(2015-2020)

Bugünkü Şili coğrafyasının son 400 yıllık tarihi, adeta
namutanahi bir direnişler, mücadeleler, dünyanın bir çok
ülkesinden daha sık görülen devrimci krizler ve isyanlar
tarihidir. Şili, Marx’ın “tarih sınıf mücadeleleri tarihidir”
sözünün canlı bir anıtı gibidir. Sömürgecilere, büyük toprak
sahiplerine, kaynaşmış kent-kır kapitalist oligarşisine,
emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, şovenizme, ataerkilliğe,
çitlemelere, doğa yıkımına, toprak gasplarına, neoliberal
kapitalizme, karşı biri bitmeden diğeri başlayan savaşım ve
isyanlar tarihi.

692 Downloads

781 Downloads

677 Downloads

979 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -3

PROLETARYA SOSYALİZMİ VE EZİLENCİ TOPLUMCULUK
ALP ALTINÖRS’ÜN “İMKANSIZ SERMAYE” KİTABI ÜZERİNE ELEŞTİRİ VE TARTIŞMALAR

Kapitalizm karşı komünizm eksenindeki bilimsel- eleştirel çalışmaların günümüzün doğurduğu yeni sorun ve olanaklar içinden geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine bugün halen çok sınırlı bir kesim ihtiyaç hissediyor ve bu doğrultuda düşe kalka ilerlemeye çalışıyor olabilir. Pek çok geriye çekici etkenden, iç ve dış engelden, zorluk ve yetersizlikten bahsedilebilir. Hepsine karşın bu yönelim giderek gelişecek, yaygınlaşacak, zenginleşecek, yetersizliklerini aşacaktır. Çünkü kapitalist sistemin uzlaşmaz iç çelişkilerinin tarihsel gelişim süreci, komünist devrimci toplum ihtiyacını, giderek büyüyecek ve en en tutkulu sınıfsal-toplumsal ihtiyaç haline getirecektir.

824 Downloads

496 Downloads

451 Downloads

553 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -4

AMERİKA’DA SINIF SAVAŞIMLARI ve GEORGE FLOYD İSYANI

“Zorunluluğun bilinci” olarak, giderek derinleşen ve şiddetlenen sınıf çelişkisi ve savaşımının tarihsel gelişme süreci ve doğrultusu olarak devrim: Sosyal devrimi mücadelenin ve yapıp edeceğiniz her şeyin merkezine koymak, ama soyut olarak değil tarihsel somut olarak koymak. Teoriden, örgütlenme ve faaliyet tarzına, gündelik düşünce, yetenek, mücadele ve ilişkileri tutkulu bir enerji ve gereklilikle esinleyecek ve şekillendirecek olan en temel kriterlerden biri budur. Bu işçiler içinde çetin, sabırlı, soluklu, istikrarlı, bazan tek tek işyerlerinde ve alanlarda ayları-yılları bulan sabırlı örgütlenme ve faaliyetlerle çelişmez. Tam tersine, sınıf faaliyetine sonuç alıcı biçimde odaklanmak da, bunun için gerekli sabır, soluk, enerji ve yaratıcı inisiyatif de, devrimci tutku olmadan ortaya konamaz.

719 Downloads

489 Downloads

638 Downloads

410 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -5

HAPİSHANEDEN KORONA NOTLARI

2020 yılı ekonomik, siyasal, toplumsal kriz sarsıntılarının, ulusal ve uluslararası düzeylerden gelişeceği yeni bir dönemin başlangıcı olarak tarihe geçecektir. Ekonomik durgunluk ve kriz süreçleriyle birleşen pandeminin kapitalist ekonomi üzerinde yarattığı tahribatın, kapitalist güçler arasında artan rekabetin düzeyi ve işçi sınıfında oluşmaya başlayan öfkenin ne gibi sonuçla doğurabileceği henüz temel çizgileriyle netleşmiş değil. Ama pek çok alametleri de belirmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda pandemi krizi aşılsa da 2020’nin oluşturduğu yıkımın etkileri kendini göstermeye devam edecektir. Bugün ötelediğini sandığı bir çok meseleyle gelecekte yüzleşmek durumunda kalacaktır. Aşı ile salgını bir an önce frenleyip rekabette öne geçmek isteyen emperyalist kapitalist güçler, krizin yükünü ve tahribatlarını birbirlerine, bağımlı kapitalist ülkelere ve en çok da işçi sınıfına yıkacak koşulları oluşturmak için de yoğun çaba harcıyorlar. Emperyalist-kapitalist güçler krizin toplumsal-sınıfsal, ekonomik ve siyasal dengeler üzerinde yıkıcı bir etkilerini hafifletmek ve ötelemek için bataklaşmış şirket ve piyasalara karşılıksız para sübvansiyonu yapsalar da işçi sınıfının içine itildiği durum, “yeni normalin” bunun üzerine oluşturulmaya çalışılacağını da gösteriyor. 2021 ile birlikte artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını asıl sınıfsal, toplumsal, ulusal, cinsel, ekolojik çelişkiler ve çatışmaların her düzeyden keskinleşmesiyle görüyor olacağız. Sistemi ve artık eskisi gibi kolayca kontrol edemez hale geldikleri bu çelişkileri yönetme becerileri de aşınmakta olduğu için kaotik ve belirsizliklerle dolu bir dönemin de kapılarının açıldığını göreceğiz. Bu dönemin ne kadar süreceğinin belirleyeni de tartışmasız dünya işçi sınıfı ve emekçilerinin yürüteceği mücadeleler olacaktır

469 Downloads

381 Downloads

574 Downloads

374 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -6

BİR KÜRESEL SARSINTILAR DÖNEMİ (1856-1873) ve KOMÜN DEVRİMİ

Komün, yalnızca yeni bir yaşam dileği değil, kitlelerin yeni bir yaşamı kendi elleri ve kafalarıyla kurma inisiyatifinin belirimlerini gösterecekti… O ana kadar ki tüm halk-işçi devrimleri, iktidarın bir sömürücü sınıf veya kesimden alınıp diğerine teslim edilmesinden ibaret kalmıştı. Kitleler ilk kez devirdikleri iktidarı kendilerini daha iyi sömürecek ve bastıracak başka birilerine teslim etmiyor, yerine kendi komünal iktidarlarını kurmaya yöneliyorlardı.

768 Downloads

386 Downloads

403 Downloads

356 Downloads

YENİ YETENEKLERİMİZ, İHTİYAÇLARIMIZ, İLİŞKİLERİMİZ ve SINIF SAVAŞIMI

Bilinir, bir kişi, özellikle de teorik çalışmalar gibi konularda, okuduklarını ezber olmayan kendi kelimeleriyle yeniden ifade edemiyorsa, ya okuduklarını anlamamış ya da yazarlar geliştirmeye çalıştıkları yeni fikir ve perspektifleri iyi formüle edememiş demektir. Ali ise teorik çalışma yürütenin kan ter içinde, binbir dolambaçtan geçerek geliştirmeye çalıştığı yeni tasarımları, ilk alan olmak; almakla kalmayıp pratiğin gereklerine göre süzüp lekelerinden arındırarak geliştirmek, kendi kavramlarıyla yeniden formüle ederek daha ileriye taşımak gibi az bulunur bir yetiye sahipti.
Bu yazısının Marksizm, sınıf savaşımı ve kapitalizm/komünizm bağlamında, daha gelişkin bir kavrayış düzlemini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Temel fikir, toplumsal üretken güçler, yetiler, ihtiyaçların (yeni bir temelden) gelişimi ve kapitalist üretim (ve yeniden üretim, egemenlik) ilişkileri arasında derinleşen bağdaşmazlık ile toplumsallaşan sınıf savaşımı arasındaki iç/organik bağ ve bütünlüğün kurulmasıdır.

514 Downloads

331 Downloads

266 Downloads

253 Downloads

Fiili Grevler

Başta grev, direniş, isyan süreçleri olmak üzere, sıcak tarihsel süreçlerin içinden akarken, o süreçlerin duygusal ve pratik olarak bir parçası olmak, aynı zamanda düşünsel olarak nesnel ve eleştirel bakmaya çalışmak, devrimci basın gazeteciliği reflekslerini Marksist analizler ve taktisyenlikle birleştirmeye çalışmak, en sevdiğim “yazarlık hali”dir. Gezi kitabındaki yazılar Gezi’nin ilk haftasından başlayarak böyle yazılardı. Şili’de Ekim İsyanı ve Amerika’da George Floyd İsyanı E-Kitaplarını çalışmaya bu isyanlar henüz devam ederken başlamıştım. Pandemi sürecindeki seri yazılar yine böyleydi.

471 Downloads
215 Downloads
206 Downloads
221 Downloads

Xi Jinping döneminde
Çin’de sınıf savaşımları ve Covid
isyanı

Batı medyası Çindeki direniş dalgasını, dünya çapındaki isyan dalgalarında hep yaptığı gibi, büyük kent merkezlerindeki “orta sınıflar” diye lanse etmeye çalıştı. Oysa isyan dalgasını ilk başlatan büyük kent çeperlerindeki viranhanelerde yaşayan göçmen/güvencesiz işçiler, Foxconn işçileri (ve Urumqui’deki ezilen, yanan Uygular) başlatmıştı. Kent merkezlerindeki “orta sınıf” denilen eylemciler ise, aylardır ev hapsinde kalan beyaz yakalı işçiler ve üniversiteli (orta sınıfa atlama hayalleri giderek kararan) üniversite işçi-öğrencilerdi.

355 Downloads
180 Downloads